ALGEMENE VOORWAARDEN YARAFOOD

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Athra Afrem Yabil Holding B.V.:

Deze holding vertegenwoordigt Yarafood B.V. en Mahmood rice & tea B. V.(Mahmood B. V.)
Deze holding is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (kvk) onder nummer 6609958, hierna verkoper;

Yarafood B.V.
is geregistreerd bij de KvKonder nummer 70434840, hierna  verkoper;

Mahmood B.V.
 is geregistreerd bij de KvK onder nummer 66101859, hierna verkoper;

Consument: afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Bedrijf:
afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

BW:
Burgerlijk Wetboek;

Herroepingsrecht: 
de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Onderhoud:
alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

Overeenkomst:
aanbod en aanvaarding tussen de verkoper en de koper;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Vertragingsschade: artikel 6:96 BW, vermogensschade ten gevolge van
vertraagde aflevering van de roerende zaken.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE Yarafood B.V. en Mahmood B.V.

Naam Yarafood B.V. en Mahmood B.V.;
Vestigingsadres: Twekkeler Es 30, 7547 SM Enschede;
E-mailadres: info@yarafood.nl;
Telefoonnummer: 053-4309771;
KvK-nummer:  70434840.

ARTIKEL 3: WERKZAAMHEDEN VERKOPER
De groothandel in- en de import en export van levensmiddelen. Het bedrukken en verkopen van huwelijks- en geboortekaarten. De groot- en kleinhandel in bedankjes.

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten welke gesloten worden met Yarafood B.V. en Mahmood B.V..
 2. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  5. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  6. Het door de afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
  7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 5: AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de afnemer mogelijk te maken. Als Yarafood B.V. en Mahmood B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Yarafood B.V. en Mahmood B.V. niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs exclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 6: OFFERTE

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht
 2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld
 • de roerende zaak en/of dienst;
 • de prijs (exclusief BTW);
 • de wijze waarop de prijs wordt berekend;
 • het moment en de wijze van betaling;
 • voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
 • dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer verstrekt.
 1. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.
 2. Bij afname van een container en/of volle vrachtwagen dient de offerte ondertekend en gestempeld (bedrijfsstempel) retour gestuurd te worden. Op het punt van ontvangst hiervan zal de overeenkomst geacht tot stand zijn gekomen.
 3. De financieel manager onderzoekt de kredietwaardigheid voor, tijdens en na het versturen van de offerte en/of order. De verkoper heeft het recht een order van afnemer te weigeren, indien afnemer niet (meer) kredietwaardig is en/of blijkt.

ARTIKEL 7: PRIJS

 1. De verkoper heeft het recht de prijzen te veranderen indien, de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd ten tijde van de overeenkomst wijzigen, tussen het moment van overeenkomst en levering. Met omstandigheden wordt bedoeld, prijsveranderingen van de leverancier(s) van verkoper of andere factoren die van invloed zijn op de verkoopprijs.
 2. De door de verkoper vermelde prijzen zijn exclusief belasting(en).
 3. Voorzover niet anders is overeengekomen, zijn de transportkosten – bij verzending van de producten – voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 8: OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yarafood B.V. en Mahmood B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Yarafood B.V. en Mahmood B.V. is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Yarafood B.V. en Mahmood B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Yarafood B.V. en Mahmood B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Yarafood B.V. en Mahmood B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Yarafood B.V. en Mahmood B.V. waar de afnemer met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Yarafood B.V. en Mahmood B.V. deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door Yarafood B.V. en Mahmood B.V. schriftelijk is bevestigd.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met Yarafood B.V. en Mahmood B.V. te geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.

Artikel 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES

De afnemer kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De afnemer kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

ARTIKEL 10: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend bij huur- c.q. opslagprijzen) door Yarafood B.V. en Mahmood B.V. en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. 3. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11: INSCHAKELING DERDEN

Yarafood B.V. en Mahmood B.V. is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 12: LEVERING EN UITVOERING

 1. De Yarafood B.V. en Mahmood B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De Yarafood B.V. en Mahmood B.V. doet zijn uiterste best de levering op het door de afnemer geselecteerde tijdsvenster en datum af te leveren. De Yarafood B.V. en Mahmood B.V. geeft echter geen garantie dat de bestelling ook daadwerkelijk op de door de afnemer geselecteerde voorkeursdatum en tijd wordt afgeleverd.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13: RECLAMES / RETOURZENDINGEN

 1. De afnemer is verplicht direct dan wel binnen bekwame tijd (lees binnen 7 dagen) bij het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan.
 2. Indien de afnemer gebreken heeft geconstateerd dient de afnemer Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  hiervan kennis te geven dat het gehuurde en geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord.
 3. Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  is in dat geval gehouden tot niet meer dan kosteloze vervanging of herstel en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden.
 4. Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover het de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Vanaf het moment dat de afnemer het goed in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor zijn risico. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en schade veroorzaakt door derden.
  2. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking door de afnemer schriftelijk aan de Yarafood B.V. en Mahmood B.V. te worden gemeld. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Yarafood B.V. en Mahmood B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  3. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed dient de afnemer de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V. te vergoeden, een en ander onverminderd de verplichting van de afnemer om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V. te vergoeden.
  4. Ingeval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed is de afnemer niettemin gehouden de huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de afnemer gehouden om, in verband met de winstderving door Yarafood B.V. en Mahmood B.V. aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V. een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan zes maanden huur.

ARTIKEL 15: ANNULERING / ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden, is slechts mogelijk indien Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
 4. bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden is de wederpartij ten hoogste 50% van de prijs aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  verschuldigd;
 5. bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum is de wederpartij ten hoogste 75% van de verhuisprijs aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  verschuldigd;
 6. bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de wederpartij de volledige verhuisprijs aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  verschuldigd.
 7. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  ter zake.
 8. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: FINANCIERING

 1. Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet-verkrijgen van een eventueel benodigde financiering voor rekening van de consument.
 2. Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van toekenning financiering kan de afnemer zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  tenminste drie gemotiveerde schriftelijke verklaringen van kredietverlenende instellingen heeft doen toekomen waaruit blijkt dat deze instellingen weigeren aan de afnemer een krediet te verstrekken ter hoogte van het totale orderbedrag of een gedeelte hiervan tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden. Bij gebreke daarvan is de afnemer gehouden de overeenkomst na te komen.

Artikel 17: BETALING EN INCASSO

 1. De betaling zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, binnen 15 dagen vanaf factuurdatum plaatsvinden.
 2. Bij niet tijdige betaling wordt de afnemer schriftelijk of elektronisch aangemaand.
 3. Per vervallen factuur zal € 6,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 4. Bij niet tijdige betaling schiet de afnemer tekort in de nakoming van de overeenkomst en komt afnemer in verzuim zonder daartoe een ingebrekestelling is vereist.
 5. Bij niet tijdige betaling is de afnemer aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V. de navolgende kosten verschuldigd:
 • de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag;
 • administratiekosten zoals die jaarlijks door Yarafood B.V. en Mahmood B.V. worden vastgesteld;
 • aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door
 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met Yarafood B.V. en Mahmood B.V. gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de afnemer.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
 3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan Yarafood B.V. en Mahmood B.V. deze werkelijk gemaakte kosten op de afnemer verhalen.
 4. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.

Artikel 18: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Yarafood B.V. en Mahmood B.V. bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Yarafood B.V. en Mahmood B.V. – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Yarafood B.V. en Mahmood B.V. nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voorzover de schade gedekt wordt door een door Yarafood B.V. en Mahmood B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Yarafood B.V. en Mahmood B.V. tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 5. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 6. Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Yarafood B.V. en Mahmood B.V. de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 7. De wederpartij verliest diens rechten jegens Yarafood B.V. en Mahmood B.V., is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Yarafood B.V. en Mahmood B.V. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Yarafood B.V. en Mahmood B.V. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V. zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V..

ARTIKEL 19: ETIKETTERING
1. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. leveren de stickers behorend bij de producten.

 1. Afnemer zelf is verantwoordelijk voor het plakken op de producten.
 2. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. is niet aansprakelijk indien afnemer de stickers niet op de producten plakt.

ARTIKEL 20: OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Yarafood B.V. en Mahmood B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Yarafood B.V. en Mahmood B.V. onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Yarafood B.V. en Mahmood B.V., diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
  4. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Yarafood B.V. en Mahmood B.V. in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan Yarafood B.V. en Mahmood B.V.  verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 21: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

ARTIKEL 22: WIJZIGINGSCLAUSULE

 1. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van afnemer te wijzigen.
 2. Yarafood B.V. en Mahmood B.V. zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 3. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.